Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre objednanie tovaru v internetovom obchode www.fenozashop.sk, prevádzkovanom spoločnosťou FENOZA s.r.o. so sídlom Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín, Česká Republika, IČ: 02106647, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80298 (ďálej len „prevádzkovateľ“).

1.2. Všeobecné obchodné podmienky blížšie špecifikujú práva a povinnosti prevádzkovateľa FENOZA s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) a kupujúceho, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, a to podnikateľ alebo spotrebiteľ (ďalej spoločne tiež „zákazník“).

Kontaktná adresa a centrálna prevádzka sa nachádza na adrese Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín, Česká Republika.

1.3. Osobou zodpovednou za prevádzku internetového obchodu je Vlastimil Kovář.

1.4. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať e-mailom: obchod@fenozashop.sk, na ktorý bude odpovedané najneskôr do 5 pracovných dní, nasledujúcich po doručení e-mailovej správy.

1.5. Telefonicky na tel. č.: 730 15 83 44, a to v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

Právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzatvorenou prostredníctvom internetového obchodu www.fenozashop.sk medzi spoločnosťou FENOZA s.r.o. a zákazníkom sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre nákup v tomto internetovom obchode a príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení.

1.6. Ak je zákazník spotrebiteľom, použijú sa na právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzavretou prostredníctvom internetového obchodu www.fenozashop.sk tiež ustanovenia §§ 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení.
Článok II.

CENY A TOVAR

2.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.fenozashop.sk (ďalej len "prevádzkovatel") je platcom DPH.

2.2. Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu www.fenozashop.sk (ďalej len "predajňa alebo eshop") sú uvádzané vrátane DPH.

2.3. Na našich stránkach si môžete prepínať medzi menami CZ a EU. Prepočet meny sa odvíja od aktuálneho kurzu daného mesiaca.

2.4. Prevádzkovateľ a zákazník sa môžu dohodnúť na poskytnutí zálohy kupujúcim predávajúcemu v dohodnutej výške.

2.5. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k dodaniu tovaru, na ktorý bola záloha poskytnutá, zaväzuje sa prevádzkovateľ zálohu kupujúcemu vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvnej strany od kúpnej zmluvy.

2.6. Proti nároku kupujúceho na vrátenie zálohy je prevádzkovateľ oprávnený započítať svoje nároky vyplývajúce z kúpnej zmluvy s kupujúcim, a to hlavne nárok na odstupné, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody a úroky z omeškania.
Článok III.

OBJEDNANIE TOVARU

3.1. Kupujúcemu bude tovar dodaný za cenu platnú v dobe objednania.

3.2. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred prevedením objednávky zoznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE apod.).

3.3. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

3.4. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred prevedením objednávky zoznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

3.5. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, prevádzkovateľ kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Cenu tovaru je prevádzkovateľ oprávnený pred akceptáciou ponuky spotrebiteľom meniť vzhľadom k aktuálnej situácií na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč voči zahraničným menám. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, ponuku neakceptuje a táto nie je realizovaná.

3.6. Akciové ceny jednotlivých produktov sú platné do uvedeného termínu alebo do vypredania zásob. Ako náhle je taký tovar vypredaný, prevádzkovateľ o situácií zákazníka upovedomí. So zákazníkom je potom dohovorená alternatívna náhrada, alebo je zákazka stornovaná. Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami pre nákup v tomto internetovom obchode.

3.7. Pokiaľ zákazník odmietne prevziať už zaslaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady prepravy a dodania tovaru.

3.8. Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému eshopu, zákazník má možnosť vytlačiť si objednávku.

3.9. Pokiaľ zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní emailovú adresu, bude mu na ňu doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému eshopu.

3.10. Pokiaľ sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nebude doručená kópia objednávky na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne kontaktujte prevádzkovateľa.

3.11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadné odmietnutie objednávky a to do 3 pracovných dní od jej prevzatia.

3.12. V prípade požiadavky na zaslanie zálohovej faktúry, je potrebné sa obrátiť na fakturačné oddelenie prostredníctvom emailu obchod@fenozashop.sk.

3.13. Venujte zvýšenú pozornosť vyplňovaniu údajov v objednávke, aby ste predišli chybám pri fakturácií.

3.14. Prípadné neskoršie opravy už vystavenej faktúry sú možné (nie nárokovateľné), maximálne však do 10. dňa nasledujúceho mesiaca odo dňa vystavenia faktúry a to po predošlej konzultácií s účtovným oddelením.

3.15. V prípade nejasností má predávajúci, resp. jeho zástupca či jeho zamestnanec, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom im oznámených kontaktných údajov, a preto je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito.
Článok IV.

ZÁRUKA NA TOVAR

4.1. Prevádzkovateľ poskytuje na predmet kúpy kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, záruku za akosť v dĺžke trvania 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak poskytuje výrobca tovaru záruku dlhšiu ako 24 mesiacov, platí záručná doba stanovená výrobcom, ak je ako záručná doba uvedená predávajúcim na internetových stránkach www.fenozashop.sk.

4.2. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, poskytuje prevádzkovateľ záruku na predmet kúpy, len v prípadoch a v rozsahu záruky poskytnutej na predmet kúpy výrobcom.

4.3. Zárukou za akosť sa prevádzkovateľ zaväzuje, že vec bude po dobu záruky (záručnej lehoty) spôsobilá k použitiu pre obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

4.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

4.5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za závady a poškodenie predmetu kúpy spôsobené vonkajšími udalosťami, neodborným zásahom kupujúceho alebo tretej osoby, alebo použitím alebo údržbou predmetu kúpy v rozpore s návodom na použitie alebo návodom na údržbu. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za opotrebovanie predmetu kúpy spôsobenej obvyklým používaním.

4.6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vadu/vady

a. predmetu kúpy predávaného za nižšiu cenu, ak bola nižšia cena zjednaná pre túto vadu/vady,

b. spočívajúcu v opotrebovaní predmetu kúpy spôsobenej jej obvyklým užívaním,

c. zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania pri použitom predmete kúpy, ktorú predmet kúpy mal pri prevzatí kupujúcim, nebo

d. ak to vyplýva z povahy predmetu kúpy.

4.7. Pri podaní reklamácie odporúčame predložiť daňový doklad k preukázaniu nákupu reklamovaného tovaru.

4.8. Lehota na vrátenie peňazí pri reklamácií je 14 dní odo dňa vystavenia dobropisu. Pokiaľ zákazník zruší objednávku, ktorá bola zaplatená vopred na účet, lehota na vrátenie peňazí je 14 dní.

4.9. Ako záručný list slúži nákupný doklad. V prípade reklamácie nás kontaktujte prostredníctvom formulára na webe, emailom obchod@fenozashop.sk, prípadne volajte na 730 15 83 44. Reklamovaný tovar nám posielajte na adresu Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín, Česká Republika.

4.10. Reklamačný list si môžete stiahnuť tu Reklamačný list. Kompletný reklamačný poriadok je na stiahnutie tu Reklamačný poriadok

4.11. Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Vo svojom vlastnom záujme by mal prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky spísať s vodičom protokol o porušenosti balíka. V prípade zistenia poškodenia, alebo inej nezrovnalosti je zákazník povinný okamžite kontaktovať prevádzkovateľa eshopu.

4.13. Prehlasujeme, že výrobky na predajni spĺňajú požiadavky príslušných harmonizovaných noriem ČSN/EN a prípadne aj ďalších normatívnych predpisov.

4.14. V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

4.15. Spotrebiteľ môže využiť rovnako platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Článok V.

PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

5.1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy spotrebiteľ, alebo spotrebiteľom určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezme tovar.

5.2. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenia od kúpnej zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy informovať prevádzkovateľa formou jednostranného právneho jednania (napr. listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom, e-mailom alebo cez zákaznícky servis TU). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.

5.3. Spotrebiteľ je oprávnený rovnako elektronicky vyplniť a odoslať formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícií na internetových stránkach prevádzkovateľa www.fenozashop.sk alebo akékoľvek iné jednoznačné prehlásenie. Vzorový formulár si môžete stiahnuť tu. Ak využije spotrebiteľ túto možnosť, obratom mu prevádzkovateľ zašle potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5.4. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačí odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej doby.

5.5. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ vráti platbu do 14 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru alebo odoslania tovaru späť spotrebiteľom, pokiaľ spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal späť a to podľa toho, čo nastane skôr.

5.6. Prevádzkovateľ vráti za podmienok podľa čl. 5.5 všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prevzal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaného predávajúcim).

5.7. Pre vrátenie platieb použije prevádzkovateľ rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil spotrebiteľ pre prevedenie počiatočnej transakcie, pokiaľ spotrebiteľ výslovne neurčí inak. V žiadnom prípade tým spotrebiteľovi nevzniknú ďalšie náklady.

5.8. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, zašle spotrebiteľ späť, alebo ho odovzdá na adrese Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní.

5.9. Pokiaľ tovar nemôže byť zo svojej podstaty vrátený obvyklou poštovou cestou, ponesie spotrebiteľ priame náklady spojené s vrátením tovaru.

5.10. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ako ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

5.11. Práva podľa čl. V. má kupujúci len v prípade, že je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení. Tieto práva nemajú kupujúci, ktorí jednajú v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.
Článok VI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

6.2. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá prevádzkovateľ s ich osobnými údajmi len a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to pedovšetkým v § 5 odst. 2 písm.b) a v § 5 odst. 6 zákona.

6.3. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prprevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi eshopu.

6.4. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázy.
Článok VII.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

7.1. Všetky informácie publikované na eshope www.fenozashop.sk, sú chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré sú na eshope uvedené, môžu byť chránené právom na ochranu duševného vlastníctva.

7.2. Akákoľvek časť eshopu www.fenozashop.sk nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. Výnimku tvoria súbory a texty určené pre tlač.
Článok VIII.

ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA ZA CHYBY A REKLAMÁCIE

Podmienky zodpovednosti prevádzkovateľa za chyby tovaru / predmetu kúpy sa riadi Reklamačným poriadkom FENOZA, s.r.o. umiestneným na internetových stránkach prevádzkovateľa www.fenozashop.sk.
Článok IX.

UPOZORNENIE

9.1. Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, alebo upraviť (obrázky, parametre, texty, ceny apod.). Obrázky sú prevzaté od výrobcu a majú len informatívny charakter, prevádzkovateľ neručí za ich správnosť.

9.2. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Napriek všetkej snahe zaistiť čo najpresnejší a najaktuálnejší popis a technické parametre produktov nemôžeme garantovať, že uvedené dáta a údaje zodpovedajú skutočnosti. Všetci výrobcovia si vyhradzujú právo na zmeny niektorých parametrov, alebo vlastností bez predchádzajúceho upozornenia, ak potrebujete uistenie o určitých parametroch produktu, neváhajte nás kontaktovať. Neskoršie reklamácie parametrov a vlastností sú zbytočnou komplikáciou pre obe strany a nemôže byť akceptovaná.

9.3. Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v objednávke, v prípade zrejmej chyby alebo preklepu v cene. V takom prípade je o tom zákazník informovaný a ak s návrhom nesúhlasí, zákazka bude po dohovore stornovaná.

9.4. Zároveň prevádzkovateľ neručí za technické špecifikácie a popisy tovaru, ktoré môžu byť preberané od dodávateľov, výrobcov a môžu obsahovať odchýlky.

9.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu alebo doplnenie obchodných podmienok.

9.6. Pokiaľ si nebudete želať, aby vám boli informácie zasielané, odpovedzte na e-mail a v predmete správy uveďte "NEZASÍLAT".

9.7. Pokiaľ odberateľ neprevezme objednaný tovar, je povinný uhradiť dopravné.

9.8. Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od 1. 1. 2020.

9.9. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach prevádzkovateľa, v deň uzavretia kúpnej zmluvy.

Plné znenie obchodných podmienok ku stiahnutiu:
Obchodné podmienky 01.01.2020

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených
Produkt bol pridaný do porovnania.