Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom sa riadi obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými zákonom č. 513/1991 Zb. a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa a ďalej predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nepodnikateľom.

Vrátenie tovaru v zákonnej 14 dennej lehote umožňujeme podľa zákona kupujúcemu, spotrebiteľovi (fyzickej osobe), ktorý tovar zaobstaráva pre svoje vlastné potreby. Podľa obchodného zákonníka sa možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v 14 dňoch nevzťahuje na právnické osoby s uvedeným IČ a DIČ.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14  dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo prevedenia platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14  dennej lehote písomne (poštou, e-mailom). Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar.  Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebovania alebo poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Ak je spoločne s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou. Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, alebo pri zmluvách o poskytovaní služieb. V oboch prípadoch za podmienky, že k splneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy; ďalej pri zmluvách na dodávku služieb nebo tovaru (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; pri zmluve na dodávku tovaru upraveného podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlo skaze, pri tovare, který bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňaté z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť; pri dodávke zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak porušil kupujúci ich pôvodný obal; pri dodávke novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmluvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vrátenie peňazí možno uplatniť, pokiaľ sú dodržané tieto podmienky:

- Právo na vrátenie peňazí platí do 14dní od doručenia tovaru
- Tovar nesmie byť poškodený
- Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obalu

Reklamačný poriadok

1. Reklamácie: Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa tohto internetového obchodu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou uvedenou v záručnom liste.

Ihneď po prevzatí zásielky skontrolujte jej úplnosť. Pokiaľ zistíte vadu na dodanom tovare, alebo rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom, láskavo nás kontaktujte písomne na adrese uvedenej na nákupnej faktúre, alebo telefonicky, alebo na mail obchod@strojni-pily.eu. Naši zamestnanci s Vami reklamáciu okamžite prerokujú. Oznámenie treba urobiť okamžite, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru, pričom po tejto dobe sa zásielka považuje za kompletnú a bezchybnú. Pokiaľ tak neurobíte, vystavujete sa nebezpečenstvu, že vaša reklamácia nebude uznaná, pričom sa má za to, že tovar bol dodaný v poriadku.

2. Miesto uplatnenia reklamácie: Reklamáciu vady na zakúpenom a dodanom tovare uplatňuje kupujúci v reklamačnom oddelení firmy prevádzkovateľa internetového obchodu. Avšak, ak ide o tovar, ktorý treba podľa záručného listu reklamovať v autorizovanom servisnom stredisku značky, uplatní kupujúci právo na opravu veci v tomto servise. Pre uznanie záručnej opravy v autorizovanom servise je nutné doložiť vadný výrobok s presným popisom závady, riadne vyplnený a potvrdený záručný list od výrobcu zariadenia a doklad o nákupe softwaru. Nevyplnený záručný list je neplatný!

3. Spôsob uplatnenia reklamáci: Ak reklamujete výrobok s vlastným servisom (viď záručný list výrobku), je vždy najrýchlejším spôsobom zaslanie vadného výrobku priamo do servisu!! V ostatných prípadoch vadný tovar zašlite (nie dobierkou!) spolu s kópiou faktúry na našu adresu: Třída Svobody 836, 763 02 Zlín-Malenovice.

Reklamovaný tovar treba zaslať na našu adresu prostredníctvom pomocou ktorejkoľvek zásielkovej služby (PPL, DPD a pod.). Ak zašlete reklamáciu na dobierku, nemusí byť táto zásielka prijatá! Odporúčame tovar poistiť a dobre zabaliť, prípadné poškodenie, alebo stratu pri preprave by ste museli s poštou, alebo zásielkovou službou riešiť Vy ako odosielatelia zásielky a tovar by nebol prijatý do reklamácie!

Pre uplatnenie reklamácie je treba

1. doložiť doklad o nákupe tovaru
2. záručný list reklamovaného tovaru (pokiaľ bol tento k tovaru priložený)
3. vyhovujúci obal (pokiaľ možno originálny)
4. presný popis závady (pokiaľ možno aj s upresnením za akých podmienok sa závada prejavuje)

Záručná oprava

Kupujúci má právo, aby vada na tovare v záručnej dobe bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Reklamácia pásovej píly, či iného tovaru vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu v lehote stanovenej zákonom, tj. do 30 dní odo dňa zahájenia reklamačného konania, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom písomne obojstranne nedohodnú na dlhšej lehote.

Zákazník môže žiadať o výmenu veci alebo vrátenie peňazí v prípade, že ide o vadu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže vec riadne užívať z dôvodu, že sa pri veci opätovne vyskytla 3x rovnaká uznaná vada alebo 4 rôzne uznané závady alebo je tovar uznaný neopraviteľným autorizovaným servisom. V oboch prípadoch je nutné s reklamovanou vecou predložiť doklad o nákupe, záručný list reklamovaného výrobku, čitateľné a kompletné opravné listy k výrobku z predchádzajúcich reklamácií.

Reklamačný technik rozhodne o spôsobe riešenia reklamácie ihneď pri prevzatí tovaru na reklamáciu, alebo v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie závady a jej otestovanie. Pásová píla, alebo iný tovar v reklamácií - reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť odstránená v lehote stanovenej zákonom, tj. do 30 dní odo dňa zahájenia reklamačného konania (dňa, kedy reklamovaný tovar od vás obdržíme - či už osobne, alebo poštovým balíkom). Technik môže vždy, namiesto odstránenia vady, vymeniť chybnú vec za bezchybnú (závisí na rozhodnutí reklamačného technika, kupujúci sa takéhoto vybavenia svojej reklamácie nemôže právom domáhať). Vyhradzujeme si právo nahradiť vadný a neopraviteľný tovar iným, s rovnakými, alebo lepšími parametrami v prípade, že rovnaký produkt nie je naďalej dostupný, prípadne sa už nevyrába. Reklamačné konanie končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu alebo uzavretím reklamácie a pripravením tovaru k osobnému odberu zákazníkom, pokiaľ bola reklamácia prijatá priamo v sídle firmy od zákazníka. Ten je o vybavení reklamácie informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť so stanoviskom nášho pracovníka, ktorý reklamáciu vybavoval. V prípade opakovanej neoprávnenej reklamácie bude účtovaný poplatok až 200 Kč, za každú takúto reklamáciu. Toto sa týka tiež prípadov, keď bude na reklamáciu opakovane zasielaný tovar bez dokladu o nákupe a presného popisu závady!

Tovar zaslaný na reklamáciu vám bude opravený alebo vymenený na základe predchádzajúcej telefonickej dohody, prípadne Vám budú na Váš bankový účet vrátené peniaze. Opravený, alebo vymenený tovar vám bude na naše náklady zaslaný späť do 30 dní odo dňa zahájenia reklamačného konania (dňa, kedy reklamovaný tovar od vás prevezmeme). Reklamačné konanie končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

Platená oprava: Ak je výrobok reklamovaný po uplynutí záručnej doby, alebo ak bola vada spôsobená zákazníkom, prípadne bola vada spôsobená vplyvmi, ktoré nespadajú do záručných podmienok výrobcu produktu, jedná sa o platenú opravu. V tomto prípade bude zákazník oboznámený s tým, že bude jeho oprava platená a tiež, že mu môže byť účtovaný poplatok za diagnostiku závady v závislosti na servisnom stredisku, ktoré bude opravu vykonávať a za poštovné a balné. Cena samotnej opravy bude zákazníkovi oznámená dopredu telefonicky, alebo e-mailom. V prípade neschválenia ceny opravy bude zákazníkovi účtovaný len poplatok za diagnostiku a za dopravné.

Kupujúci má právo, aby vada na tovare v záručnej dobe bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu v lehote stanovenej zákonom, tj. do 30 dní odo dňa zahájenia reklamačného konania, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom písomne obojstranne nedohodne na dlhšej lehote.Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1.1.2020 a platí na území Českej republiky a Slovenska. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka, zákazník je povinný sa s ním zoznámiť a nákupom tovaru s ním súhlasí a zaväzuje sa ním riadiť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia..

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených
Produkt bol pridaný do porovnania.